شبکه آموزش ستاره شناسی مدرسه
معرفی
معرفی برنامه NASE PG برای فارغ التحصیلان طراحی شده است. هدف اصلی NASE پرورش نسل جدیدی از معلمان و بازآموزی آن ها میباشد. ما با اساتید دانشگاهها به منظور آموزش به معلمان آینده و با سازمان آموزش و پرورش در جهت آموزش به معلمان با تجربه در مقاطع ابتدایی و متوسطه همکاری میکنیم. NASE با توجه به دو هدف زیر دورهای مقدماتی را برای آموزش به معلمان طراحی کرده است: - آموزش ستاره شناسی به معلمان - آموزش نحوه تدریس ستاره شناسی به معلمان همچنین ما با اساتید دانشگاه نیز کار می کنیم تا با روشهای نوین آموزش ستارهشناسی آشنا شوند. موضوعات دوره مقدماتی NASE به شرح زیر میباشد: نجوم کروی و پیمایش آسمان، سامانه خورشیدی، سیارات فراخورشیدی، فوتومتری (نورسنجی)، طیف نگاری، طیف سنجی، تخمین قدر مطلق، توان ستاره، هسته زایی، تکامل ستاره، کیهانشناسی هدف NASE تنها بازدید از یک کشور و ترک آن نمیباشد، بلکه هدف اصلی پایهگذاری یک گروه محلی از اعضای NASEمیباشد که هر ساله دوره مقدماتی NASE را برگزار کنند و یا حتی با استفاده از محتوایات NASE دورههای جدیدی به وجود آورند. این صفحه شامل تمامی محتوایات مورد نیاز برای دوره مقدماتی و منبع مناسبی برای آموزش ستارهشناسی شامل: فعالیتها، انیمیشنها، مقالات، تصاویر، بازیها، شبیهسازیها، ویدئوها و برنامههای تعاملی میباشد. رئیس: رُزا اِم. رُز (اسپانیا)، معاون: بئاتریس گارسیا (آرژانتین)